Vedtægter for Skibby Aktive

 • 1

Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Skibby Aktive. Hjemsted er Frederikssund Kommune. Foreningen registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ifl. Lov om anden erhvervsdrivende aktivitet. Foreningen registreres på adressen for sekretariatet, p.t. Tina Danielsen, Bogholderiet, Hovedgaden 60, Skibby. Foreningen har desuden registreret følgende binavn: Skibby Centerforening.

 • 2

Etablering og stiftelse Foreningen er stiftet på initiativ af Netværksgruppen for Skibby og omegn, Skibby Centerforening og Ejendomsselskabet Skibby Hovedgade A/S. De 3 stiftere har i fællesskab udpeget en foreløbig bestyrelse, der fungerer indtil foreningens første bestyrelse vælges på den ekstraordinære generalforsamling, som skal afholdes inden udgangen af 2014.

 • 3

Formål Foreningens hovedformål er at styrke udviklingen af handel, erhverv, kultur og turisme i Skibby, ved bl.a. at arbejde med følgende indsatsområder:

 1. a) Aktivering og udvikling af Skibbys detailhandel
 2. b) Skibbys vedligeholdelse og forskønnelse
 3. c) Skibbys udvikling og trafik
 4. d) Styrkelse af kultur – og fritidsliv.
 5. e) Fremme af dialogen mellem erhvervsliv, kommune og øvrige interessenter inden for foreningens formål.
 6. f) Fremme idé-udvikling gennem særlige initiativer.

Indsatsområderne a – d aktiveres ved nedsættelse af 4 stående udvalg.

 • 4

Medlemmer Som medlem af Skibby Aktive kan optages virksomheder, foreninger, organisationer og enkeltpersoner. Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen. Medlemskabet træder i kraft, når kontingentet er betalt. Kontingent Medlemmerne betaler et kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves en gang årligt i 1. kvartal. Medlemmer der optages i årets løb betaler et forholdsmæssigt kontingent. Kontingentet tillægges moms. Hæftelse Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser. Udmeldelse Udmeldelse af foreningen kan ske med 3 måneders varsel til udløbet af et kalenderår. Udmeldelse giver ikke krav på udbetaling af andel af foreningens formue. Eksklusion Bestyrelsen kan med 2/3 dels majoritet beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de forpligtelser, der følger af medlemskabet, eller som handler i uoverensstemmelse med eller til skade for foreningens formål. Medlemmer, der ikke efter derom fremsat påkrav betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Medlemmer, der udtræder eller ekskluderes af foreningen, har intet krav på foreningens formue. Bestyrelsens beslutning om eksklusion af et medlem skal begrundes, og kan af medlemmet indbringes for førstkommende generalforsamling. Bestyrelsens beslutning kan omgøres af generalforsamlingen, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

 • 5

Generalforsamling Dagsorden Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Forelæggelse og godkendelse af budget og forslag til kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelsen sker ved almindeligt brev eller e-mail til hvert medlem. Der indkaldes med minimum 14 og højest 28 dages varsel. Med indkaldelsen skal følge foreningens reviderede regnskab, budget samt forslag fra medlemmerne. Forslag Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsesformanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen når som helst og med samme varsel som ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, såfremt bestyrelsen fra minimum 25%   af foreningens medlemmer modtager anmodning herom med tilhørende skriftlig dagsorden. Bestyrelsen er herefter forpligtet til inden for 14 dage at indkalde generalforsamlingen med et varsel på ikke over 3 uger. Stemmeret på generalforsamlingen Stemmeret og valgbarhed forudsætter, at der ikke udestår skyldige betalinger til foreningen. Alle medlemmer har hver én stemme. Om nødvendigt kan der stemmes ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen. Afgørelser, bortset fra vedtægtsændringer eller bestemmelse om foreningens opløsning, træffes ved simpelt flertal. Afstemninger skal være skriftlige, såfremt ét medlem kræver det. Referat Der udarbejdes et referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden.

 • 6

Bestyrelsen Bestyrelsen består af mindst 7 medlemmer. Kun medlemmer af Skibby Aktive er valgbare. Bestyrelsen sammensættes af de til enhver tid udpegede 6 udvalgsformænd for Skibbys Helhedsplan samt 1 på generalforsamlingen valgt formand. Formanden vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted.

 • 7

Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formanden, subsidiært næstformandens, stemme afgørende. Der afholdes mindst fire årlige møder i bestyrelsen, eller når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Der udarbejdes og udsendes dagsorden til bestyrelsesmøderne mindst 3 dage før mødet. Der føres referat af beslutningerne, som underskrives af medlemmerne.

 • 8

Tegning og hæftelse Foreningen forpligtes med underskrift af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen meddeler desuden sekretariatslederen den fornødne prokura til at forestå foreningens daglige drift.

 • 9

Årsregnskab og revision Regnskabsåret er kalenderåret. Revision foretages af en af generalforsamlingen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor.

 • 10

Overskudsanvendelse/Foreningens midler. Driftsoverskud samt kapitalopsamling kan alene anvendes til opfyldelse og styrkelse af foreningens formål og aktiviteter som nævnt i disse vedtægter. Skibby Centerforenings formue i form af et bankindestående overføres til Skibby Aktive til anvendelse til fælles markedsføring, fælles aktiviteter og julebelysning m.v. som hidtil praktiseret i Skibby Centerforening.

 • 11

Vedtægtsændringer Ændring af vedtægterne kan foretages med 2/3 flertal på en generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

 • 12

Opløsning Foreningen kan opløses ved vedtagelse med 2/3 flertal blandt de fremmødte, ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt inden for 2 måneder og med mindst 14 dage imellem. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler anvendes efter foreningens formål.

 • 13

Voldgift Tvister vedrørende anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt én af disse valgt opmand.   Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 20. marts 2017 I bestyrelsen: Hans-Martin Madsen, formand Hanne Kyvsgaard, Vedligehold & forskønnelse Dan Koch, Kultur & fritid Søren Find Andersen, Visionscenteret Harly Jacobsen, Detail Jørgen Bech, Udvikling & infrastruktur Landsbylauget

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *